Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

A Jászberényi Református Egyházközség szülői tájékoztatója a hit-és erkölcstan tantárgy vonatkozásában

KEDVES  SZÜLŐK!

      Bizonyára értesültek arról, hogy „A nemzeti köznevelésről” szóló CXC. törvény 2013. szeptemberétől egy új lehetőséget nyújt az általános iskolás  gyermekek számára. A 2013/14. tanévtől kezdődően, minden állami fenntartású általános iskolában, két tantárgy közül választhatnak, amelyek heti egy tanórában kerülnek be az órarendi keretek közé. Ez a két lehetőség: az erkölcstan, vagy a felekezeti hit- és erkölcstan.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy a szülőnek nyilatkoznia kell az elsős tanuló beiratkozásakor, melynek időpontját központilag határozzák meg, hogy melyik tantárgyat választja a gyermeke számára: az erkölcstant vagy a felekezeti hit-és erkölcstant. Ezt a döntést a szülő mindig egy tanévre vonatkozóan hozza meg, a következő tanévben, ha módosítani akarja, május 20-ig, megteheti.

Ahhoz, hogy ezt a felelős döntést minél körültekintőbben meg tudják hozni, ehhez szeretnék segítséget nyújtani:

A korábbi években is a helyi óvodá(k)ban és iskolában alsó és felső tagozaton egyaránt évtizedek óta folyt a református és a római katolikus hitoktatás minden évfolyam számára. Ez az iskolákban órarendi órákhoz kapcsolódóan, fakultatív jelleggel történt. 2013. szeptemberétől azonban bekerült a tanórák sorába új tantárgyként az erkölcstan vagy az e helyett választható alternatíva, a felekezeti hit- és erkölcstan.

 Miért jó, ha a gyermek számára a hit-és erkölcstan órát választja a szülő?

Egyrészről azért, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete, mely érettségi tantárgyként is válaszható. Továbbá gyermeke előtt ezzel megnyílik az út a különböző, nagy múltú és magas színvonalú, egyházi fenntartású közép- és felsőoktatási intézmények felé. Gyermeke megismerkedik a keresztyén értékrend fontos elemeivel, amelyek népünk és európai kultúránk alapját képezik. A szentírási történetek tanulmányozása segítheti gyermeke eligazodását az élet kisebb és nagyobb dolgaiban éppúgy, mint az élet legfontosabb kérdéseit illetően. S végül azért, mert a hit-és erkölcstan, mint ahogy a neve is mutatja, tartalmazza az erkölcsi nevelést, illemszabályok ismertetését is, de ezen túl választ ad olyan kérdésekre, amelyek istenhit és a Biblia ismerete nélkül az ember számára megválaszolhatatlanok. Mint pl. Honnan jövünk? Hová tartunk? Miért vagyunk azok, akik vagyunk és miért élünk? A hit- és erkölcstan tantárgy széleskörű, biztos ismeretet és iránymutatást ad az azt tanuló gyermekek számára, nemcsak hitéleti, hanem morális értelemben is. 

Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?

A hit- és erkölcstan órákat a helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelkipásztor vagy hitoktatói végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus tartja.

Milyen taneszközök szükségesek és milyen tanmenet szerint folyik az oktatás?

A Református Pedagógiai Intézet által elkészített tanmenet szerint, mely mind a 8 évfolyamra kidolgozott. Ingyen kapják a gyermekek a munkatankönyvet.

Az első osztályos tankönyv címe: Isten tenyerén, melynek keretében megismerkednek a gyermekek a hittanórával, az alapvető ószövetségi és újszövetségi bibliai történetekkel és természetesen a főbb egyházi ünnepekkel. Mindezt könnyed, játékos formában.

Csak megkeresztelt gyermek választhatja a hit- és erkölcstan tantárgyat?

Nem! Minden gyermek részesülhet a református hit- és erkölcstan oktatásban, akit a szülei beíratnak. A keresztség, és a szülők egyházias gondolkodása nem feltétel!

Mi reformátusok, a magunk részéről minden gyermeket, világnézeti hovatartozás nélkül, szeretettel hívunk és várunk. Örömmel fogadjuk a  többi, protestáns felekezetekből érkező gyermekeket is. Bízunk abban, hogy azok a szülők, akik megkereszteltették gyermekeiket, Isten és ember előtt tett fogadalmuknak megfelelően „úgy nevelik és neveltetik” gyermeküket, hogy megadják számára a lehetőséget a hitigazságok megismerésére, hogy majd a gyermek önmaga is dönthessen világnézeti meggyőződése felől. De reménységgel, imádkozó szeretettel és nyitottsággal fordulunk azok felé a gyermekek felé is, akik még nem részesültek a keresztségben, de szüleik fontosnak tartják e törvény adta lehetőség kapcsán gyermekükkel megismertetni a Biblia tanítását, minden polgári etika alapját, a Tízparancsolatot, az istenhitet és emberszeretetet, mely a boldog földi és az örök mennyei élet alapja és feltétele.

Bizonyára ez volt a törvényalkotók célja is, hogy az Istent nem ismerő és ezért embert nem tisztelő világunk sötétségébe újra beragyoghasson Isten Igéjének a világossága, reménysége és vigasztalása. S a legjobb ezt a munkát a gyermekek életében minél korábban elkezdeni, hiszen Jézus szava szerint”…ilyeneké a mennyeknek országa.” Az ő szívük még nyitott, képlékeny és kevésbé beszennyezett.

Mivel a protestáns felekezetek, ezen belül a reformátusok száma kicsi a településen, ennek megfelelően a hittancsoportok létszáma is kicsi. Ez azonban még hatékonyabbá teszi a gyermekekkel való foglalkozást. A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy egy gyermeknek is órát tartsunk, melyre van is példa. Ez a gyermek számára nem hátrány, hanem külön ajándék. Csak vele foglalkozni, csak rá figyelni, lelki dolgokról beszélgetni, minden héten egy tanórában, páratlan lehetőség.

Hol lehet a református hitoktatással kapcsolatban további információkat találni?

Honlap:www.reformatus.hu oldalon

Az Általános Iskolába történő református hitoktatással kapcsolatban, bizalommal várom kérdéseiket személyesen az 5100, Jászberény, Thököly u. 15. szám alatti lelkészi Hivatalban vagy telefonon: 06-57-400-404, 06-30-372-7275, 06-30-479-3880,  illetve a jbref.egyh@gmail.com e-mail címre küldött levélben.

Szeretném megköszönni az Iskola Vezetőségének és minden Dolgozójának az eddigiekben megtapasztalt, szeretetteljes együttműködést, a tájékoztatás lehetőségét és Önöknek, Kedves Szülők a figyelmet és a bizalmat.

Jászberény, 2021. 03. 08.

Áldást, békességet kívánva:

                                                                               Mező István

                                                                         református lelkipásztor

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk