Webmail

Határtalanul

Az LVG beiskolázási tájékoztatója a 2013/2014. tanévre

Az induló osztályok és csoportok:

Belső kód

Évfolyamok száma

Tanulmányi terület

Emelt óraszám

Felvehető létszám

01

4

Matematika osztály

matematika

35 fő

03

4

Általános tantervű osztály

 

35 fő

04

5

Nyelvi előkészítő osztály (célnyelv az angol)

angol nyelv

35 fő

05

8

8 évfolyamos osztály

általános tantervű

32 fő

 • A fenti csoportokban a tananyag csak a nem kötelező tanítási órákon való részvétellel teljesíthető. Ezért a felvétel feltétele, hogy a tanulók a nem kötelező időkeretből származó tanítási órákon való részvételt is vállalják.
 • 01-es kóddal jelölt matematika osztályban csoportbontásban tanulják a matematikát

A NYOLCADIKOSOK FELVÉTELÉRŐL:

 • Az érdeklődő szülők részére tájékoztató szülői értekezletet tartunk 2012. november 12-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel Jászberényben, a Déryné Rendezvényház nagytermében. Nyílt napot 2012. november 20-án, kedden, 08.00 órai kezdettel tartunk.
 • A tanuló felvételét a felvételi eljárást megelőző központi felvételi írásbeli vizsga letételéhez kötjük. A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést 2012. december 10-éig kérjük elküldeni az általános iskolákból.
   
 • - IDE KATTINTVA A JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ PDF FORMÁTUMBAN -
 • A vizsga 2013. január 19-én, szombaton 10.00 órakor lesz az iskolában.
 • A központi írásbeli vizsga során – körzőn, szögmérőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat pedig kék vagy fekete színű tollal kell kitölteni.
 • Pótló írásbeli vizsga 2013. január 24-én 14.00 órakor lesz az iskolánkban.(Azon tanulók számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.)

Kérjük, hogy a vizsgára a tanuló a jelentkezése alapján jöjjön be, külön értesítést nem küldünk! A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt legalább negyedórával meg kell jelenni. A tanuló a vizsgára a személyazonosság igazolására alkalmas iratot hozzon!

1.1. A nyolcadikos vizsgázók teljesítményének értékelése

 

 • A magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgát 30-30, a hozott pontokat 40%-os arányban számítjuk be a felvétel elbírálásához.
 • A hozott pontokat az 5., 6., 7. tanév végi és a 8. tanév félévi jegyei adják magyartól a technikáig.
 • A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében az alábbi szabályok érvényesek: Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.  Mivel az említett tanulók nem rendelkeznek minden korábban felsorolt tantárgyból érdemjeggyel, a hozott pontszám kiszámításánál arányosítást végez el az iskola, tehát a tanulót hátrány nem éri.

 

1.2. A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsga időigénye és tartalma:

A vizsgázók anyanyelvből és matematikából írnak 1-1 tesztet, 2x45 percben, közte szünettel. A vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok tartalmáról és az egész felvételi eljárásról az Oktatási Hivatal internetes honlapjáról tájékozódhatnak (http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/kozepfoku-beiskolazas).

 

1.3. Egyéb tudnivalók:

 • 2013. január 31-én (csütörtök) 8.00 és 16.00 óra között a kijavított és értékelt központi írásbeli feladatlapokat a tanuló és/vagy a szülője az iskola könyvtárában megtekintheti. Fénymásolást saját költségükre kérhetnek. Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeiket február 1-jén (péntek) 16.00 óráig tehetik meg az iskolában.
 • Az írásbeli vizsga eredményéről 2013. február 7-éig értesítjük a tanulókat. Ez az értékelő lap átadásával (január 31-én 8 és 16 óra között, és kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel, mert észrevételt február 1-jén tehetnek) vagy megküldésével történik. Telefonon nem adhatunk felvilágosítást!
 • Az általános iskola 2013. február 15-éig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskolának. A tanulói jelentkezési lap mellé feltétlenül kérjük csatolni azon jelentkezőink értékelő lapjának másolatát, akik másik középiskolában írták meg a felvételi eljárást megelőző központi felvételi írásbeli vizsgát!
 • Az ideiglenes felvételi jegyzéket oktatási azonosító szám alapján 2013. március 8-án 14.00 órakor hozzuk nyilvánosságra. Az iskola honlapján is megtalálható lesz.
 • A felvételről 2013. április 25-éig megküldjük az értesítést. Telefonon nem adhatunk felvilágosítást!

1.4. További tájékoztató az idegen nyelvi előkészítő osztályról

1.4.1. Itt 5 évig tart az oktatás. Az előkészítő évfolyamon egy vagy két idegen nyelvet tanulnak majd. Az osztályt két nyelvi csoportra bontjuk.

A heti idegen nyelvi oktatás a következő lehet:

1. angol nyelv             2. francia vagy német vagy orosz nyelv

            heti óraszám                       12                               0 (a kezdő angolosoknak),

            heti óraszám                         8                               4 (a haladó angolosoknak).

Ezt a felvett tanulók idegen nyelvi előképzettségének és nyelvtanulási szándékainak megismerése után alakítjuk ki.

1.4.2. A 10–13. évfolyamon (más osztályoknál: 9-12. évfolyam) az osztály együtt marad, és angol nyelvi haladó osztályként tanul tovább.

 • Az angol nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok, csoportbontással.
 • A 12-13. évfolyamon emelt szintű érettségi vizsgára történő iskolai felkészítést választhatnak majd különböző tantárgyakból.

1.5. Egyéb ajánlataink és lehetőségeink:

 • Iskolánkban angol, francia, német és orosz nyelvek tanulására van lehetőség. Az idegen nyelvi csoportokat a tanulók szándéka és az iskola lehetőségei alapján fogjuk összeállítani. Művészeti szakkörök (rajz és vizuális kultúra, énekkarok), bel- és szabadtéri sportolási lehetőségek (sport szakosztályok, tenisz és evezés), külföldi kapcsolatok (vechtai Gymnasium Antonianum, kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum) színesítik az iskola életét. Ezenkívül a gimnázium rendelkezik 3 db számítástechnikai szaktanteremmel, internet-kapcsolattal, jól felszerelt könyvtárral - olvasóteremmel. Az iskolában iskolaújság, színjátszó szakkör működik. Más településről jövő tanulóink a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumban kaphatnak kollégiumi ellátást (5100 Jászberény, Rákóczi út 13 - 15. Telefon: 06/57/400-340).
  1. A felvételi döntés szempontjai: a központi felvételi eredményessége és a hozott jegyekből adódó összpontszám értéke. A jelentkezők létszámától, megoszlásától és eredményességétől függően az egyes osztályok szerkezete, ill. a felvettek létszáma a meghirdetettektől eltérhet. Az igazgató a felvételek eldöntésekor csoportonként legalább egy, osztályonként legalább két helyet fenntart a fellebbezésekre. Erről az iskola véleményét kikérve a fenntartó dönt. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. Ha ezek után is azonos az eredményük, a következő módon történik a döntés: a nyelvi előkészítő és az általános tantervű osztályok esetében a magasabb magyar nyelvi írásbeli pontszám, míg a többi csoportnál és osztálynál a magasabb matematika írásbeli pontszám a mérvadó.

2. FELVÉTELI A NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA (32 FŐ)

2.1. A nyolc évfolyamos oktatásról és a felvételiről az érdeklődő szülők és negyedik osztályos tanulók részére tájékoztató szülői értekezletet tartunk 2012. november 12-én, hétfőn 16.30 órai kezdettel a Déryné Rendezvényház nagytermében. Nyílt napot nem tartunk.

2.2. A tanuló felvételét a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsga letételéhez kötjük.

 • Arra a jelentkezést 2012. december 10-éig a központilag kiadott jelentkezési lapon kell – akár közvetlenül is – a Lehel Vezér Gimnáziumba benyújtani. A jelentkezési lap beszerezhető a tanuló általános iskolájában, a tájékoztató szülői értekezletünkön vagy azt követően a Lehel Vezér Gimnázium titkárságán.
 • - A JELENTKEZÉSI LAP IDE KATTINTVA IS LETÖLTHETŐ PDF FORMÁTUMBAN -

2.3. A felvételi eljárást megelőző központi felvételi írásbeli vizsga 2013. január 18-án, pénteken, 14.00 órakor lesz az iskolában.

 • Pótló írásbeli vizsga 2013. január 24-én 14.00 órakor lesz az iskolánkban. (Azon tanulók számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.)
 • A központi írásbeli vizsga során – körzőn, szögmérőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat pedig kék vagy fekete tollal kell kitölteni.

Kérjük, hogy a vizsgára a tanuló a jelentkezése alapján jöjjön be, külön értesítést nem küldünk. A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt legalább negyedórával meg kell jelenni.

2.4. A felvételi eljárást megelőző központi felvételi írásbeli vizsga időigénye és tartalma:

       Lásd az előző oldalon az 1.2. résznél!

 • 2013. január 31-én 8.00 és 16.00 óra között az elkészített, kijavított és értékelt központi írásbeli feladatlapokat a tanuló és szülője az iskola könyvtárában megtekinthetik. Fénymásolást saját költségükre kérhetnek. Az értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeiket február 1-jén 16.00 óráig tehetik meg az iskolában.

2.5. Az írásbeli vizsga eredményéről 2013. február 7-éig értesítjük a vizsgázókat. Ez az értékelő lap átadásával (január 31-én 8.00 és 16.00 óra között, és kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel, mert észrevételt február 1-jén tehetnek) vagy megküldésével történik. Telefonon nem adhatunk felvilágosítást!

 • A tanuló jelentkezését a központilag kiadott iskolai JELENTKEZÉSI LAPON közvetlenül is megküldheti a Lehel Vezér Gimnáziumba 2013. február 15-éig. Ebben az esetben a TANULÓI ADATLAPOT is közvetlenül kell megküldeni a Felvételi Központnak. A tanulói jelentkezési lap mellé feltétlenül kérjük csatolni azon jelentkezőink értékelő lapjának másolatát, akik másik középiskolában írták meg a központi felvételi vizsgát!

2.6. Az eredmények értékelése:

Az iskola mindkét központi feladatlap eredményét egyforma súllyal veszi figyelembe, emellett pedig az általános iskolából hozott tantárgyi jegyeket (készségtárgyak kivételével) is beszámítja a következők szerint: a két feladatlap eredményét 40-40%-ban, az általános iskolai hozott jegyeket (a 2-3. osztály év végi és a 4. osztály félévi eredménye magyartól a technikáig) 20%-ban. Az írásbeli értékelést az iskola átszámítja.

2.7. Az ideiglenes felvételi jegyzéket az oktatási azonosító szám alapján 2013. március 8-án 14.00 órakor hozzuk nyilvánosságra. Az iskola honlapján is megtalálható lesz.

A felvételről 2013. április 25-éig megküldjük az értesítést. Telefonon nem adhatunk felvilágosítást!

2.8.  A felvételi döntés szempontjai: Lásd az előző oldalon az 1.6. résznél!

2.9. További ajánlataink és lehetőségeink:

Lásd az előző oldal 1.5. pontjában leírtakat!

2.10. Iskolánkról bővebben még a honlapunkról is tájékozódhatnak (www.lvg.hu).

Jászberény, 2012. október 15.                                                                  
                                                                       Antics István
                                                                           
igazgató

- IDE KATTINTVA A TÁJÉKOZTATÓ PDF FORMÁTUMBAN LETÖLTHETŐ -

 

Támogatóink

Google Drive

Mozanapló

2017/2018-as órarend

Az LVG a Facebookon

A Lehel Vezér Gimnázium

Az iskolaújság számai